Friday, March 02, 2007

Exploring the Mystery of Wine

Here is the vort I wrote up on Purim.

Getting Drunk on Purim

The גמרא מגילה דף ז: brings the famous halacha that חיב אינישׁ לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי a person is obligated to get intoxicated [with wine] until he doesn’t know the difference between .ארור המן וברוך מרדכי

There are a couple of questions that one can ask on this גמרא..

The first question is why does the gemara use the term לבסומי? If the gemra is telling us that there is a mitzvah to get drunk, why not use the term להשׁתכר?
The second and more important question is, why does this מצוה exist? This whole מצוה seems to go against everything the Torah stands for. The Torah always seems to stress how we need to be in control of our faculties and that even when we partake of the physical world, it should be with the mindset that our ultimate goal is to serve HKBH. Therefore, isn’t the whole notion of getting drunk totally antithetical to what the Torah wants?

The Dual Nature of Wine

The key to answering these questions lies in understanding the power of wine. If we look in the גמרא in סנהדרין ע. we can find that wine has contradictory aspects to it.

א"ר חנן לא נברא יין בעולם אלא לנחם אבלים ולשׁלם שכר לרשׁעים שׁנאמר תנו שׁכר לאובד ויין למרי נפשׁ.
א"ר יצחק מאי דכתיב "אל תרא יין כי יתאדם? ....רבא אמר אל תרא יין שׁאחריתו דם ["אל תרא" רשׁ"י פירשׁ: כלומר אל תתן עיניך לימשׁך אחריו].
R. Hanan said: The only purpose for which wine was created was to comfort mourners and requite the wicked, for it is written, Give strong drink unto him that is ready to perish [i.e., the wicked], and wine unto those that be of heavy hearts. R. Isaac said: what is meant by, Look not thou upon the wine when it is red? ... Raba said: look not upon it, for it leads to bloodshed [dam].

From this גמרא we see that wine has a negative effect on a person. The only redeeming quality of wine is that it helps a person forget his problems and drinking too much wine can lead a person to murder.
However, in the next piece of גמרא we see a different side to wine.

רב כהנא רמי כתיב תירש וקרינן תירושׁ. זכה נעשה ראשׁ לא זכה נעשה רשׁ. רבא רמי כתיב ישׁמח וקרינן ישמח. זכה משמחו לא זכה משׁממו
והיינו דאמר רבא חמרא וריחני פקיחין.
Rav Kahana raised a difficulty; The Bible writes tirash [for wine], but the word is read tirosh. If one has merit, he becomes a leader, if not, he becomes impoverished. Raba raised a difficulty: The Bible writes, [and wine] yeshammah [the heart of man], but it is read yesammah. If one has merit, it gladdens him; if not, it saddens him. And thus Raba said: wine and spices have made me wise.
Once again we see from this גמרא that wine can adversly affect a person either by cause poverty or sadness. However, unlike the previous גמרא, we also see that wine has positive qualities. It helps you become a leader, it causes you to rejoice and it makes you smart. How are we to understand this dual nature of wine? What is it about wine that can cause such extreme results in a person?
The Maharal in his Chiddushei Aggados on this גמרא explains as follows.
פירושׁ היין אינו ראוי לעולם הזה. כי היין ישׁ בו ענין אלקי שׁהרי הוא משמח אלקים ואנשׁים. ודבר זה יכול האדם לדעת ולהבין שׁהוא יוצא מן הפנימית הענב שׁהוא נסתר מערה על שׁהיין ישׁ לו מקום נסתר אינו מן העולם בנגלה. ...ועוד רבא רמי כתיב וכו' וכל זה כמו שׁפרשׁנו כי היין הוא נסתר, וכל נסתר ישׁ לו שׁתי בחינות כי מצד שׁהוא נסתר ישׁ לו מדריגות השכל שׁהוא נסתר ומצד שׁאינו נגלה אינו נמצא ונעדר...וכבר אמרנו כי היין ישׁ בו ענין רוחני שׁהרי הוא משמח אלקים ואנשׁים. וכל דבר שׁהוא חשׁוב וישׁ בו ענין אלקי אם ישׁתמשׁ בו כראוי קונה ע"י זה מעלה. ואם אינו משׁתמשׁ בו כראוי קונה ע"י זה מיתה. ... וכן כאשׁר ישׁתה היין כראוי מפקח אותו ונותן לו השכל העליון, ואם אינו כך רק שׁשׁותה וישׁתכר מביא יללה ומיתה ואין להאריך בזה. The Maharal is saying that the reason that wine causes two extreme reactions is because in essence wine is a very spiritual food. It has the ability to cause a person to connect to HKBH and to achieve a level of shlaimus in one’s soul. It is through achieving this level of shlaimus that a person can reach a state of simcha. This is the simcha that comes from drinking wine. However, because wine in essence is spiritual and non physical, it also has the ability of causing the opposite effect. If a person uses wine improperly then it will bring destruction upon that person.
The Aveirah of Purim
The גמרא in מגילה says that there was a discussion between רבי שׁמעון בר יוחי and his talmidim regarding why the בני ישראל deserved to be punished through Haman. One suggestion given was because they were נהנה from the seudah of Achashveirosh.The question is, what was so terrible about this aveirah that the whole nation deserved to die? The food was kosher and there were many reasons why the Jews should have been allowed to attend. Even if they really shouldn’t have gone, was the crime that great to deserve such a terrible punishment?
Rav Dovid Cohen in his sefer ימי פורים brings down an explanation from the גר"א. The גר"א writes that the source of bad in עשו comes from his כח התאה, his desire for worldly pleasures. However, it is not just עשו’s desire for worldly pleasures that sets him apart, but rather it is his desire for worldly pleasures to the exclusion of anything else, even spirituality. This is highlighted by the story in פרשׁת תולדות where עשו sold his birthright to יעקב. The גרא writes that the Torah uses the loshon of הלעיטני נא to describe עשו’s request for food. This לשׁוןof הלעיטני נא tells us that עשו was only concerned with his own physical pleasures and desires and he had no use for anything spiritual, like the בכורה that he eventually sold. This midda of עשו was passed down and inherited by his grandson עמלק.
With this idea we can understand why the aveirah of eating from Achashveirosh’s seudah was considered so terrible. By partaking in the seudah, they weren’t just eating a meal but rather they were eating in order to fill their desire for a good meal. Their whole eating wasn’t done to raise themselves closer toהקב"ה , but rather it was done just for their ownהנאה . It comes out that by eating at Achashveirosh’s seudah they were utilizing the midda of עשו/עמלק of following their desires to the exclusion of any spiritual purpose. Since they were joining up with what עמלק represented, הקב"ה gave Haman the ability to destroy the בני ישראל. (This idea is also found in the Sefas Emes regarding the connection betwen המן and the עץ הדעת )
Celebrating the Yeshua of Purim
Once the B’nei Yisroel were saved, Chazal wanted to commemorate the neis in a way in which the B’nei Yisroel would not forget what caused them to be in this predicament in the first place. Therefore, the גר"א writes in אדרת אליהו פרשׁת האזינו that they created a Yom Tov whose entire day revolved around eating and drinking. However, unlike the eating and drinking of Achashveirosh’s seudah, this eating and drinking would be for the purpose of serving HKBH. The partaking of the gashmiyus would be only in order to serve הקב"ה. In fact the Sefas Emes also writes that Purim was a zman of being m‘sakein the guf and by serving הקב"ה through eating and drinking the B’nei Yisroel accomplished a true תשׁובה מאהבה where the original חטא was transformed into a zechus.
The Role of Wine
We can now understand why Chazal were m’sakein the chiyuv of mishteh v’simcha through wine. As we mentioned above in the name of the Maharal, wine has a dual aspect to it. On the one hand if it is misused it has the ability to bring a person to destruction. This is in fact what happened to the B’nei Yisroel by Achashveirosh’s party. By partaking in the seudah and misusing the wine they cause a gezeirah to be placed on Klal Yisroel. However, wine when properly used, also has the ability to raise a person to a high spiritual madreigah. After בני ישראל did teshuva and rectified their misdeeds, they needed to take that wine and use it to elevate themselves. As mentioned, the whole inyan of mishteh v’simcha on Purim is to take the koach of gashmiyus and elevate it to a higher spiriual level, where we are only indulging in the physical world in order to serve הקב"ה . It would stand to reason that the vehicle through which we do this is the food that was created for this purpose, namely wine.
Understanding לבסומי בפוריא
Finally, we need to answer why the גמרא uses the לשׁון of "בסומי בפוריא".
ואיתא חייב אדם לבסומי וכו' כי מהתקרבות דברי עוה"ז להקדושׁה ישׁ תוספות ריח. כי באמת עניני עוה"ז אין בהם ממשׁות קדושׁה רק שׁע"י הביטול נתוסף מהם ריח טוב...שׁכל ענין הריח נעשה מהתכפיות סט"א להקדושׁה וזהו לבסומי (שפת אמת שׁנת תרמ"ד)
The Sefas Emes is saying that the word בסומי is found by perfumes to mean that a perfume spreads it’s smell. Gashmiyus by itself has no kedusha. It is only when it is connected to ruchniyus does the smell of ruchniyus spread to the gashmiyus. Chazal are telling us that even though we need to drink and make merry, we should not forget the ultimate goal-to infuse the gashmiyus with a sense of kedusha.

No comments: